Regulamin

REGULAMIN


I. Postanowienia wstępne

1.Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu prowadzonego pod adresem www.cameleondesign-shop.pl Operatorem sklepu jest Cameleon Sebastian Chociemski, z siedzibą w Płocku. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.

2.Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma Cameleon Sebastian Chociemski, zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

3.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

II. Informacje o Sprzedawcy

Cameleon Sebastian Chociemski

ul. Dziewiarska 7, 09-407 Płock

NIP: 774 183 30 62

tel. 24-364 34 94

e-mail : sklep@cameloendesign-shop.pl

III. Przyjmowanie zamówienia

1.Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.cameleondesign-shop.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

3.Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy lub podczas przerw urlopowych rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4.Zamówienia realizowane są zazwyczaj w przeciągu 4 dni roboczych. Zastrzegamy sobie termin maksymalnie 7 dni roboczych na realizację zamówienia. W przypadku przedmiotów na specjalne zamówienie termin realizacji określany jest indywidualnie.

5.Złożenie zamówienia w www.cameleondesign-shop.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6.Informacje dotyczące produktów w cameleondesign-shop nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.

7.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

8.Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie oraz fakt iż kamienie mogą różnić się między sobą – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie się różnić.

9.Wszystkie produkty oferowane na stronie www.cameleondesign-shop.pl są produktami fizycznymi

IV. Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia

1.Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.

2.Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie e-mailem, pod adresem sklep@cameleondesign-shop.pl

3.Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.

V. Ceny

1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian bez konieczności informowania klienta.

VI. Paragony i faktury

1.Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

2.Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

VII. Terminy realizacji zamówień

1.Zamówienia realizowane są zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych. Zastrzegamy sobie termin maksymalnie 14 dni roboczych na realizację zamówienia.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

3. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży nawet w trakcie już złożonego zamówienia z przyczyn losowych lub innych wcześniej nieprzewidzianych.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania właściwego numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia : czas od odnotowania zapłaty za zamówienia do wysyłki zamówienia.

6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

VIII. Uszkodzenia przesyłek

1.Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Kupujący nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmii, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.

2.Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

3.W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się z cameleondesign-shop, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.

4.Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.

IX. Dokonywanie płatności

1.Sklep honoruje następujące formy płatności:

przekaz/przelew – na rachunek sklepu, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

Przelew natychmiastowy, operator Blue Media

2.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3.Brak zapłaty za zamówiony (towar) produkt w terminie 7 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

4.Dwukrotne anulowanie zamówienia z powodu braku wpłaty skutkować będzie usunięciem konta ze sklepu www.cameleondesign-shop.pl i brakiem możliwości dokonywania zakupów.

X. Warunki dostawy

Dostępne sposoby dostawy:

Kurier GLS


XI. Zwrot zamówionego towaru

1.Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2.Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, metka, itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp.

3.Zwrot produktów w powyższym trybie odbywa się na koszt Kupującego

4.Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5.Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.

6.W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

7.W przypadku, gdy zwrot nie zostanie uznany, np. z powodu odesłania po upływie 14 dni, zabrudzenia, używania, braku metek lub oryginalnego opakowania, będzie on odesłany na koszt Kupującego po wpłacie na konto Sklepu kosztu przesyłki.

8.Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

XII. Reklamacje – wada produktu

1.W przypadku pojawienia się wad produktu, w celu zgłoszenia reklamacji , należy wysłać go do siedziby firmy Cameleon Sebastian Chociemski, ul. Ignacego Kochanowskiego 35 lok. 4, 09-402 Płock z dopiskiem: REKLAMACJA

2.Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero paragonu lub faktury, a na osobnej kartce opis wady.

3.Dostarczenie towaru do siedziby firmy, odbywa się na koszt Kupującego.

4.W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Kupujący otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

5.Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.

6.W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Kupującego lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, Cameleon skontaktuje się z Kupującym w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

7.W przypadku uzasadnionej reklamacji, gdy naprawa jest niemożliwa, towar zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie towary do wyboru.

XIII. REKLAMACJA – Niedostarczona przesyłka

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie- zagubienie towaru z chwilą przekazania go firmie świadczącej usługę doręczenia.

2. Kupujący powiadamia sklep cameleondesign-shop.pl drogą email o fakcie nieotrzymania przesyłki.

3. Jeżeli przesyłka została wysłana oraz jeżeli zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia upłynął termin doręczenia przesyłki, sklep cameleondesign-shop.pl składa reklamację.

4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – przesyłka została zagubiona, niedostarczona – Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy na podany numer konta. W przypadku wysyłki przesyłki z zadeklarowana wartością lub ubezpieczonej będzie to zwrot całej kwoty, w innym przypadku będzie to kwota przyznana przez firmę dostarczająca.

XIX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe i kontaktowe wskazuje postanowienie § 2 Regulaminu.
2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie  Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@cameleondesign-shop.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
4. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
5. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
6. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.
8. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.
9. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
10. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.
11. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
12. Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności

XX. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2016.

2.Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

3.Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na www.cameleondesign-shop.pl

4.W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5.Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sklep@cameleondesign-shop.pl

6.Użyte w szacie graficznej znaki, fotografie, katalogi, prezentacje, opisy oraz nazwy własne są własnością firmy Cameleon Sebastian Chociemski i podlegają ochronie prawnej. Używanie ich oraz kopiowanie do dalszego wykorzystania jest prawnie zabronione.

7.Strony umów zawartych za pośrednictwem Sklepu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży.

8.Wszelkie spory związane z umowami zawartymi ze sklepem www.cameleondesign-shop.pl będą rozpatrywane przez właściwe Polskie Sądy Powszechne.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl